Інформаційний портал Мрина та ОТГ Покликаний об'єднувати

16 кві «Офіс закладу»: партнерство педагогів і батьків учнів – Освіта.UA

Джерело: osvita.ua


Виходячи з принципу розширення автономії закладу, педагог Володимир Бєлий пропонує до уваги спільноти форму організації діяльності закладу системи загальної середньої освіти, яка на прикладі окремого інноваційного українського ліцею, з 30-річним стажем діяльності, показує свою практичну спроможність до неформального та ефективного втілення новітніх положень проєкту «Нова українська школа» та Закону України «Про освіту» щодо партнерської співпраці з батьками, законними представниками здобувачів освіти.

Мова ведеться про модель «Офіс закладу» як реально працюючу у наявних умовах сьогодення версію інноваційного функціоналу в сегменті традиційних відносин школи/ліцею/гімназії з батьківськими та іншими колами громадськості.

При цьому, не ставиться за мету подати цю модель - «Офіс закладу» -, як таку, що може бути дієвою:

по-перше, для всіх нині існуючих закладів освіти країни; по-друге, без привнесення змін до існуючого традиційного пострадянського формату поточної діяльності як закладу освіти, так і його стейкхолдерів та зацікавлених осіб.

Розвиток нового освітнього простору в Україні надає більше можливостей для здобувачів освіти, їхніх батьків, учителів та освітніх управлінців. При цьому перспективи успішного реформування системи освіти пролягають через зміни у бік поглиблення партнерської взаємодії вчителів та батьків, вчителів та здобувачів освіти.

В умовах загострення недовіри та непорозуміння між батьками й вчителями описана модель має перспективи на позитивний вплив щодо зовнішньої складової діяльності закладу саме у контексті положень Закону України «Про повну загальну середню освіту», спрямованих на поглиблення партнерства між школою та її стейкхолдерами.

Варто наголосити, що у рамках традиційної діяльності закладів вітчизняної системи освіти описана модель «Офіс закладу», що взята з практики роботи Херсонського фізико-технічного ліцею, вказує на можливість внесення суттєвих змін у сутність діяльності закладу без запровадження нових штатних одиниць. Достатньо опертися на різні форми суміщення посад та цільового розширення зон діяльності адміністративних, педагогічних та технічних працівників і, навіть, здобувачів освіти.

Цей «Офіс закладу» потрібно конструювати як функціонал, що поєднує/розподіляє задачі комунікативно-партнерської взаємодії між суб’єктами взаємодії заради, у першу чергу, партнерства закладу з батьками учнів.

Проблема зовнішньої комінікації закладу освіти

Функція закладу із забезпечення зовнішніх комунікацій закладу загальної середньої освіти стикається з проблемою невідповідності між новими потребами та старими засобами.

У системі освіти з’явилися нові чинні документи щодо форм, змісту та цінностей у діяльності закладу освіти з його стейкхолдерами. З одного боку, маємо положення проєкту «Нова українська школа», підкріплене новим Законом України «Про освіту» (5 вересня 2017 року) та затвердженою Кабінетом Міністрів України «Політичною пропозицією «Нова українська школа» (14 грудня 2016 року), а з іншого боку, лишається діючою успадкована з радянських часів ідеологізована під тотальну доктрину організація позанавчальної діяльності педагогічного колективу.

За останньої складової, на жаль, поширився стан недовіри між вчителями та батьками, представниками здобувачів освіти, який додатково підсилюється непрозорими схемами грошового обігу від батьківських комітетів, що породжує протистояння.

Наявний зміст нових нормативно-правових актів в освіті є переважно декларативним та компромісним до існуючої пострадянської практики, яка не містить чітких регуляторів дійсно демократичного та суспільно відповідального спрямування щодо її напрямів.

Одним із головних механізмів захисту освітніх прав має стати практичне використання нового чинного законодавства про освіту.

При цьому фактор проблем неосвітнього змісту став постійним супутником педагогічного колективу і чи не повсюдно-системним явищем.

Серед цих проявів варті цільової коригувальної уваги наступні:

вияви неповаги батьків здобувачів освіти до вчителів та вчителів до здобувачів освіти та їхніх батьків; необ’єктивне оцінювання рівня освітньої підготовки здобувачів освіти та їхнього рівня загальної культури (як у бік заниження, так і у бік безпідставного завищення, які орієнтовані на зустрічних напрямках щодо батьків/учнів та вчителів/адміністрації; невизначеність органами влади формату правової відповідальності учасників освітнього процесу за діяльність та механізми (відповідальності) реалізації щодо: пропуски занять без поважних причин; вживання у приміщеннях та на території закладу освіти тютюнових виробів, алкогольних напоїв, наркотичних засобів, психотропних речовин тощо; не шанобливе поводження з підручниками, книгами, технікою тощо; зумисне псування обладнання, меблів тощо; зумисне приниження честі, гідності, ділової репутації тощо; зумисне цькування, поширення неправдивих відомостей тощо; зумисне нанесення фізичної, моральної та/або майнової шкоди; заподіяння психологічного насильства, експлуатації, дискримінації тощо; неоднозначність щодо стилю одягу під час здійснення освітньої діяльності; непорозуміння вчителів з батьками здобувачів освіти, здобувачів освіти з вчителями; непорозуміння щодо психолого-педагогічної діяльності батьків здобувачів освіти у вихованні власних дітей тощо; недовіра між батьками здобувачів освіти та вчителями щодо кваліфікаційної підготовки та характеристик педагога.

Крім того, складність проблеми зовнішньої комунікації закладу освіти підсилюється тим, що він є осередком постійної взаємодії не тільки із замовниками освітніх послуг та їх вчителями, а й представниками різних вікових груп, зовнішніми суб’єктами комунікації: засновниками, етнічними спільнотами, діаспорами, засобами масової інформації, соціальними мережами, представниками інших навчальних закладів, випускниками закладу тощо.

Зрозуміло, що метою має бути такий системно діючий функціонал, який задовольняв би зацікавленість всіх сторін, у першу чергу, батьків та вчителів у навчанні й вихованні дітей та розвитку їх соціокультурного оточення у напрямку порозуміння, досягнення консенсусу, оптимізацію взаємин.

Таким потребам здатна відповідати лише поліфункціональна модель комунікативно-партнерської взаємодії.

Виклики від існуючої практики

У сучасних умовах існуюча практика вирішення проблеми комунікативно-партнерської співпраці щодо батьків, законних представників здобувачів освіти та вчителів полягає в непродуктивному стилі взаємодії, який виникає від позицій протистояння.

На жаль цьому протистоянню «по умовчанню» досі сприяють наступні «традиції»:

територія школи – це «прохідний двір»; відволікання вчителя від освітнього процесу під час уроків; «безлімітна» можливість турбувати вчителя у неробочий його час, що породжує нездоровий мікроклімат в освітньому середовищі, професійне вигорання; сприятливі умови для свавільних рішень з боку закладу; відсутність чітких регламентів – хаос, волюнтаризм, свавільність та безвідповідальність з обох боків; відсутність практики інституційного регламентування процедури апеляцій оцінок учнями/батьками; неадекватність спроб закладу «навчити батьків бути батьками» в умовах сучасного світу знань; відсутність аналітичної бази звернень батьків для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Інноваційний підхід у зовнішніх комунікаціях закладу

Інноваційна організаційна модель «Офіс закладу» орієнтована на творчу ініціативність керівників закладу освіти, їхню здатність вийти за межі існуючої пострадянської практики взаємодії з батьками здобувачів освіти, а також на результативне наполягання в просуванні нових ідей щодо матеріально-технічного та фінансового забезпечення сучасних освітніх потреб дітей та навчального закладу в цілому.

За проактивних підходів, настирності керівників закладів та спільній взаємодії із законними представниками здобувачів освіти можна домогтися від місцевої влади згоди на підтримку таких новітніх форм забезпечення відповідних умов навчально-виховного процесу в закладі освіти, щоб ті стали невідворотними як сприяння відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту» – забезпеченню функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Ця стаття закону також визначає основні права та обов’язки засновника закладу освіти щодо його управління, зокрема одним з основних зобов’язань засновника закладу освіти є його обов’язок забезпечити належне утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов України.

Завдання ускладнилося тим, що в останні роки існування радянської системи освіти та перші десятиліття функціонування освітньої системи незалежної України в сучасних закладах освіти розуміння основних функцій управління закладом загальної середньої освіти та функцій керівника зазнало певної девальвації, оскільки під впливом численних внутрішніх та зовнішніх чинників набула значної актуальності проблема недовіри та відсутності порозуміння між батьками та вчителями.

Швидким вирішенням проблемних ситуацій може стати встановлення взаємоповаги через діалог, адже для будь-якої проблемної ситуації можна завжди знайти правильний найбільш прийнятний варіант її вирішення за допомогою діалогу.

Попри всі ці несприятливі фактори педколективу з проактивною громадянською позицією нічого не заважає доповнити сегмент традиційних відносин закладу з батьківськими та іншими колами громадськості завдяки новому власному механізму у форматі «Офіс закладу», оскільки суттєві зміни в чинному нормативному підґрунті цьому тільки сприяють.

Організація роботи інноваційної моделі «Офіс закладу» полягає у наступних її напрямках діяльності:

налагодження комунікативно-партнерської взаємодії педагогічних працівників з батьками, законними представниками здобувачів освіти задля покращення всебічного розвитку учнів; сприяння забезпеченню належних умов для безпечного освітнього процесу в закладі освіти; здійснення контролю за дотриманням установчих документів закладу освіти; вирішення проблемних ситуацій щодо діяльності закладу освіти та навчально-виховного процесу в ньому; сприяння умовам функціонування органів самоврядування в закладах освіти; забезпечення умов для здійснення відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти; сприяння дієвому функціонуванню в реальних умовах закладу освіти відповідно до чинного нормативно-правового забезпечення.

Дієвим механізмом, за допомогою якого можна створити умови для співпраці та вільного конструктивного обміну інформацією, є соціальне партнерство через організаційні сегменти «Офіс закладу».

Діяльність інноваційної моделі «Офіс закладу» здійснюється:

по-перше, як функціональної інституції, а не адміністративно-посадової структури; по-друге, у форматі комунікативно-партнерської взаємодії закладу з батьками, законними представниками тих, хто навчається у ліцеї; по-третє, у гнучкому порядку суміщення/доповнення/розширення діяльності не лише адміністративних, педагогічних, технічних працівників закладу, а і його здобувачів освіти також. Конструкція

Підсистемами моделі «Офіс закладу» у вирішенні основної проблеми комунікативно-партнерської взаємодії та непорозуміння між вчителями та законними представниками здобувачів освіти стають:

Ресепшн (англ. reception) — спеціально умебльована зона частини приміщення закладу при вході, у якій постійно знаходиться черговий працівник з числа прямо підзвітних заступнику директора закладу з адміністративно-господарчої роботи.

Це місце вночі є основним для нічного сторожа, бо тут, окрім засобів комунікації із зовнішнім світом, також знаходиться комп’ютер, підключений до камер зовнішнього спостереження.

Черговий на ресепшн (штатна одиниця заступника директора з адмін/господарчої роботи) - вранці та протягом дня постійно комунікує із здобувачами освіти та педагогами з приводу тих чи інших планових/позапланових заходів, змін у розкладі дзвінків, ознайомлення з новими розпорядженнями, які вимагають підпису задіяних осіб тощо.

Ця локація є дуже зручною, окільки ресеппш знаходится не лише при вході до ліцею, а й на шляху до вчительської, адмінблоку (робочі кабінети директора, заступників, психолога, офіс-кімната профспілки) та до їдальні.

Черговий ресепшн першим комунікує з батьками та гостями закладу. Неподалік нього розташовані дошки з розкладом як урочних, так і неурочних планових занять, схема закріплених участків території за класами, маршрут руху до ліцею/з ліцею, щорічно затверджена таблиця вихователів та вчителів по класах з предметів, затверджені за класами аудиторії та інші інформаційні стенди, а також пост зі «Smart-TV», на який він сам, або у партнерстві з іншими працівниками, виводить потрібну цільову інформацію чи відео.

При цьому черговий є тією частиною загального змісту життя закладу, на яку у питаннях комунікації розраховують багато як здобувачів освіти, педагогів, так і батьків та гостей закладу.

У чергового є кольоровий каталог з фотографіями всіх учнів закладу у розрізі класів з їхніми прізвищами, ім’ям та по батькові.

Черговий є гарантовано гарним комунікатором для візитерів закладу та його працівників. У ліцеї діє корпоративний номер закладу в мережі мобільного зв’язку.

Черговий вихователь – це той педагогічний працівник, який згідно зі штатним розписом закладу в частині додаткових штатних одиниць, затверджених органом місцевого самоврядування, діє замість класних керівників. Серед його функцій передбачено чергування з початком занять на вході до закладу, у їдальні під час великої обідньої перерви, що нараховує одну годину 10 хвилин (70 хвилин) та у першій половині суботи, коли у закладі проходять консультативні групові заняття з почергового «занурення» у профільний предмет за принципом планових предметних тижнів.

Черговий вихователь має журнал з таблицями щодо річної діяльності, де робиться відповідний запис про запізнення на урок та допуск до навчального заняття. У цьому журналі також існує запис про причину відсутності, з котрої до котрої години здобувач освіти був відсутнім тощо. Запис щодо причини відсутності учня, чи його запізнення робиться батьками здобувача освіти.

Окрім зазначених документів, на ресепшн можливим є листування з батьками в документі річної діяльності, де вчителі мають можливість залишати повідомлення для представників здобувачів освіти.

Черговий вихователь по дзвінку відмічає у стандартизованій формі тих здобувачів освіти, які спізнилися. Список спочатку розміщується у «виховательській кімнаті», котра нагадує стандартну «вчительську» з тим, щоб вихователі всіх класів, де були спізнення, відразу мали змогу зателефонувати й повідомити про те батьків здобувачів освіти.

Потім дані цієї відомості заносяться до відповідної сторінки учня в електронному журналі і там зберігаються протягом року. Доступ до перегляду персональної електронної «сторінки» учня мають лише його батьки та здобувач освіти.

На ту ж сторінку надсилаються також і фотокопії тих атестаційних робіт учня чи тієї частини його роботи, для яких передбачалася автоматизована форма перевірки з відображення правильних відповідей і окремо помилкових, а також з підсумковою оцінкою за неї. Відповідно для атестаційних робіт чи їх творчої частини, що передбачають «ручну» перевірку вчителем – до електронної сторінки класного журналу (автоматично і до сторінки учня) заноситься лише підсумкова оцінка. У ліцеї документом закладу освіти щодо перездачі робіт учня є внутрішня залікова відомість – бланк відпрацювання.

Черговий також має обов’язок ведення відомості щодо обліку чергувань в аудиторіях та контролю за початком занять, яка заповнюється відповідно до поданої форми.

Масив електронної бази про результати діяльності учня/класу та поводження здобувача освіти розміщується на сайті ліцею. Цілодобовий доступ до нього (за паролем) мають як учні, батьки, так і вчителі з адміністрацією з будь-якої точки планети, де є Інтернет.

Відповідно до Положення про чергування класних колективів в приміщенні ліцею під час освітньої діяльності до чергування залучаються тільки учні старших класів під керівництвом свого вихователя. Черговий учень має діяти згідно функціональних обов’язків чергового класу.

Представники здобувачів освіти зобов’язуються, відповідно до внутрішніх нормативних документів, подати заповнену індивідуальну картку здобувача освіти щодо персональної інформації учня та його сімейного мікросередовища для повноцінного звітування закладу у формі ЗНЗ-1.

Ліцеїсти, як і їхні батьки, повинні діяти у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про повну загальну середню освіту», «Інструкцією про організацію і діяльність ліцею» та Статуту ліцею на принципах демократизму, гуманізму, педагогічних ідей з урахуванням особистості, національних традицій, місцевих соціально–економічних умов. Відповідно до Статуту суб’єкти освітньої діяльності несуть відповідальність за реалізацію основних задач визначених освітнім нормативно-правовим законодавством України.

Володимир Бєлий, екс-заступник директора з НВР, фізико-технічний ліцей м. Херсона.

Фото :

«Офіс закладу»: партнерство педагогів і батьків учнів – Освіта.UA
Швидка навігація: Новини з Мрина та ОТГ (301)
25 тра Про послаблення та запровадження "Адаптивного" карантину на території Мринської сільської ради
21 тра Якщо ти потребуєш додаткової підтримки
14 тра Скликання 41 сесії 7 скликання
13 тра До уваги фізичних осіб-підприємців, які належать до першої та другої групи платників податків !!!
12 тра Про послаблення карантинних обмежень
8 тра ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ НАД НАЦИЗМОМ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
5 тра Допомога по частковому безробіттю на період карантину
30 кві На час карантину мінімальна допомога по безробіттю - 1000 гривень
27 кві "Зупинимо пандемію: безпека і здоров’я на роботі можуть врятувати життя"
24 кві Оголошення про заборону відвідування кладовищ!
24 кві Про продовження тимчасового призупинення роботи об’єктів
24 кві Про протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в поминальні дні
17 кві Оголошення про ПОМИНАЛЬНІ ДНІ!
16 кві Проведено конкурсний відбір проектів підручників для 7 класу.
14 кві Процедуру реєстрації спрощено для зручності клієнтів
2 кві У ДЕПАРТАМЕНТІ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ОДА ТИМЧАСОВО ОБМЕЖЕНО ПРИЙОМ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ПРЕДСТАВНИКІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
2 кві Рекомендації для підприємств та роботодавців для запобігання поширенню COVID-19
2 кві Самоізоляція під час нової коронавірусної інфекції
31 бер Організація роботи працівників під час карантину, не порушуючи законодавство
30 бер Про продовження обмежувальних заходів!
Показати ще (281шт.)
Що там у сусідів? (7272)
17 кві Внаслідок погодних умовах села Ніжинщини залишились без світла – Новини Ніжина/ новости Нежина
17 кві Варто замислитись: кандидат біологічних наук про загрози екології Ніжина – Новини Ніжина/ новости Нежина
17 кві Цьогоріч не буде випускного? – Новини Ніжина/ новости Нежина
17 кві На Чернігівщині масово гинуть бджоли – Новини Ніжина/ новости Нежина
17 кві В Україні запустили сервіс пошуку віддаленої роботи – Новини Ніжина/ новости Нежина
17 кві Епіфаній закликав через карантин залишатися вдома.
17 кві Через негоду деякі села на Ніжинщині залишились без світла
17 кві 83-річний вегетаріанець з Ніжина висловлює послання людям Землі. Відео – Новини Ніжина/ новости Нежина
17 кві Страсна п’ятниця 2020: молитва для прощення всіх гріхів – Новини Ніжина/ новости Нежина
17 кві У вересні школи проведуть оцінювання знань школярів – Новини Ніжина/ новости Нежина
16 кві Те що ви побачили першим на картинці, допоможе дізнатися про ваші помилки в любові і як їх запобігти – Новини Ніжина/ новости Нежина
16 кві Стало відомо, який найбільш небезпечний дезінфікуючий засіб – Новини Ніжина/ новости Нежина
16 кві У Ніжині продавці магазинів скаржаться на покупців
16 кві Україна передала Італії ще одну партію гуманітарної допомоги – Новини Ніжина/ новости Нежина
16 кві Яка зараз ситуація на Ніжинському сміттєвому полігоні – Новини Ніжина/ новости Нежина
16 кві Чим далі карантин, тим більше ніжинці починають його ігнорувати – Новини Ніжина/ новости Нежина
16 кві Карантин – не завада: у Ніжинському агроінституті садять малину – Новини Ніжина/ новости Нежина
16 кві Ніжинські авіатори про бій з вогнем – Новини Ніжина/ новости Нежина
16 кві Спортивне приміщення Ніжинської школи можуть переобладнати в лікувальний заклад – Новини Ніжина/ новости Нежина
16 кві 83-річний веган з Ніжина закликав всіх людей бути гуманнішими. Відео
Показати ще (7252шт.)
Новини з регіону (2393)
28 тра У Чернігові водій маршрутки висадив АТОвця: наступного дня ветеран його побив (Відео)
26 тра Як відбувається загальновійськова підготовка в “Десні” (Відео)
24 тра Подробиці масштабної ДТП у Чернігові (Відео)
22 тра Сесійні баталії: громади Чернігівщини відстоюють своє право вибору (Відео)
22 тра Трасу Київ – Чернігів перетворюють на швидкісний автобан
22 тра Продовження 23-ї сесії облради (Наживо)
21 тра Чернігівці дали оцінку року президентства Зеленського (Відео)
21 тра «GO-A» переспівали хіт Сердючки (Відео)
21 тра Забудькуватість мера, новий сквер і відкриття садочків: подробиці засідання виконкому (Відео)
19 тра Струс мозку через грядку часнику: конфлікт на Прилуччині довів жінку до лікарні (Відео)
19 тра Скейтпарк у Чернігові, коронавірус і криза Облтеплокомуненерго: ранкова нарада в мерії (Відео)
18 тра На Чернігівщині зафільмували пилову бурю (Відео)
18 тра На Чернігівщині в музеї «ожили» експонати (Відео)
18 тра Артисти філармонії вшанували кримських татар меморіальним мистецьким проєктом (Відео)
15 тра Обурена Вихвостівська громада звернулася до президента і готова пікетувати Чернігівську ОДА (Відео)
15 тра Чоловік з Борзни змайстрував саморобний кабріолет (Фото, відео)
14 тра «Уже боки болять»: чернігівці розповіли про життя на карантині та плани на літо (Відео)
14 тра Нові правила для банків: що передбачає так званий антиколомойський закон (Відео)
13 тра Чернігівці оцінили послаблення карантину (Відео)
12 тра Сесія на «карантині»: через обласну раду хотіли прокласти дорогу до багатоповерхівок (Відео)
Показати ще (2373шт.)
Новини з усієї України (10000)
17 кві Звільнених з полону терористів українців відправили на обсервацію - новини України - Укрaїнa - TCH.ua
17 кві У Кривому Розі чоловік розстріляв з дробовика двох людей і скоїв суїцид - Укрaїнa - TCH.ua
17 кві В Україні від початку пандемії коронавірусом заразилося майже 900 медичних працівників. - Укрaїнa - TCH.ua
17 кві Новини України - В українській армії зафіксували вже 29 випадків зараження коронавірусом - Укрaїнa - TCH.ua
17 кві Новини України: Кожен четвертий інфікований коронавірусом в Україні - медик - Укрaїнa - TCH.ua
17 кві У Херсонській області у кузові військової вантажівки розірвались боєприпаси - Укрaїнa - TCH.ua
17 кві Пожежа у Чорнобильській зоні: триває робота з локалізації та ліквідації осередків тління та загоряння - Укрaїнa - TCH.ua
17 кві Новини України - У Житомирській області масштабно палають ліси та села - Укрaїнa - TCH.ua
17 кві Буковина стала першою по кількості інфікованих коронавірусом в Україні - Укрaїнa - TCH.ua
17 кві У Почаївській Лаврі підтвердили коронавірус у диякона та трьох хористів - новини України - Укрaїнa - TCH.ua
17 кві Коронавірус в Україні: кількість інфікованих в Україні сягнула 4662 людей - Укрaїнa - TCH.ua
17 кві Синоптики не обіцяють дощ, місцями температура до 22 градусів - прогноз погоди - Укрaїнa - TCH.ua
17 кві Великдень 2020 року: як святкувати, приготувати паску та освятити її вдома, не порушувати карантин. - Укрaїнa - TCH.ua - Укрaїнa - TCH.ua
17 кві У Монастириському районі Тернопільської області кілька тижнів тому з'явилися перші хворі на коронавірус - Укрaїнa - TCH.ua
17 кві 17 квітня 2020 року: яке сьогодні свято, прикмети та День ангела - Укрaїнa - TCH.ua
17 кві "Відчуття, що досі в тюрмі": як нині живуть колишні бранці, які повернулися до України - Укрaїнa - TCH.ua
17 кві "Потерпілий втратив багато крові": у Києві приятелі влаштували криваву бійку з різаниною - Укрaїнa - TCH.ua
17 кві У Мукачево коронавірус виявили у священників УПЦ МП - Укрaїнa - TCH.ua
17 кві У Житомирській області зареєстрували 15 нових випадків коронавірусу COVID-19 - Укрaїнa - TCH.ua
17 кві У Рівненській області померла жінка з коронавірусом, яка не мала жодних симптомів хвороби - Укрaїнa - TCH.ua
Показати ще (9980шт.)
Освіта та виховання (2459)
16 кві У вересні школи проведуть оцінювання знань школярів – Освіта.UA
16 кві Молоді вчителі цього року не отримають додаткових виплат – Освіта.UA
16 кві МОН просить вчителів не перевантажувати учнів – Освіта.UA
16 кві Учасникам ЗНО показали, як відбувається тестування – Освіта.UA
16 кві Як і коли студенти складатимуть іспити у вишах – Освіта.UA
16 кві МОН пропонує завершити навчальний рік дистанційно – Освіта.UA
16 кві Як провести дистанційне оцінювання учнів: рекомендації МОН – Освіта.UA
16 кві 21 університет отримає грант на підвищення енергоефективності: Верховна Рада ратифікувала угоду | Міністерство освіти і науки України
16 кві В Іспанії всі учні отримають задовільні оцінки – Освіта.UA
16 кві «Офіс закладу»: партнерство педагогів і батьків учнів – Освіта.UA
16 кві Завершення 2019-2020 навчального року та підсумкове оцінювання учнів – опубліковано роз’яснення МОН | Міністерство освіти і науки України
16 кві Як говорити з дитиною про COVID-19, навчити її весело мити руки та правильно відпочивати — поради для батьків під час карантину від МОН та ЮНІСЕФ Україна | Міністерство освіти і науки України
16 кві У ХПІ запустили онлайн-цикл лабораторних робіт для школярів — він охоплює 6 наукових напрямів | Міністерство освіти і науки України
16 кві Зарахування вступників із Криму та Донбасу, розмір стипендії, умови та строки навчання: опубліковані Q&A для вступу в профтехи | Міністерство освіти і науки України
16 кві Уряд Словаччини надає 8 стипендій на навчання словакам, які проживають в Україні - заявки приймаються до 30 травня | Міністерство освіти і науки України
16 кві 1040 вчителів пройшли другий етап сертифікації – Освіта.UA
16 кві Науковці поскаржились Президенту на рівень кваліфікації вчителів – Освіта.UA
16 кві Як відбуватиметься підсумкове оцінювання учнів під час карантину? – Освіта.UA
15 кві МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Положення про акредитацію незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти | Міністерство освіти і науки України
15 кві Інфовідео, робота з тестами і бланками відповідей: учасники пробного ЗНО отримали нові інструменти для підготовки до тестування | Міністерство освіти і науки України
Показати ще (2439шт.)
Новини спорту (1678)
17 кві Чемпіон світу з боксу показав, як підтримувати тонус на карантині
16 кві Депутат облради отримав стипендію від президента
14 кві Чернігівська спортсменка отримала стипендію від президента
28 бер 0 коментарів
25 бер Чернігівські бігуни організували антикоронавірусний онлайн-марафон
17 бер Матчі ¼ фінала кубку України відмінено
17 бер Євро-2020 переносять на наступний рік
16 бер Чернігівська «Єдність» обіграла черкаський «Янтар»
11 бер 23-й і 24-й тури УПЛ пройдуть без глядачів
10 бер Чернігівські спортсменки гідно виступили в Ризі на турнірі з боксу (Фото)
9 бер «Джентльмени в ринзі»: на Чернігівщині пройшов чемпіонат з боксу
8 бер Біатлоністи Чернігова завоювали «срібло» на Кубку світу
7 бер Чернігівців запрошують пограти у дворовий футбол
6 бер Максим Рахаєв очолив “Єдність-ШВСМ”
3 бер Поліцейський з Чернігівщини виявився одним з найсильніших у гирьовому спорті в Україні
3 бер Чернігівські лижники вибороли «золото» у складі збірної України
2 бер Друга перемога Галини Авраменко на чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї
2 бер ФК «Чернігів» йде у Другу лігу
17 лют Лижники Чернігівщини на п’єдесталі чемпіонату України з лижних гонок
15 лют На Чернігівщині провели турнір з настільного тенісу пам’яті земляка-афганця (Фото)
Показати ще (1658шт.)
Наука та ІТ (2739)
16 кві Вчені встановили, при якій температурі вмирає коронавірус
16 кві Facebook створить соцмережу-клона для ботів - новини науки та it | УНІАН
16 кві Дослідники в Антарктиді розповіли, як живуть під час пандемії COVID-19 у світі - новини науки та it | УНІАН
16 кві Метеорний потік Ліриди - Зоряний потік Ліриди
16 кві Розсекречена доповідь Сталіну про самогубство Гітлера - новини науки та it | УНІАН
15 кві Як коронавірус буде розвиватися у світі в наступні роки - вчені змоделювали невтішний сценарій
15 кві SpaceX повторно відклала запуск Falcon 9 з інтернет-супутниками - новини науки та it | УНІАН
15 кві IT-фахівці розповіли, як покращити інформаційну безпеку компаній - новини науки та it | УНІАН
14 кві Apple запускає програму для відстеження руху людей - новини науки та it | УНІАН
14 кві У 100 разів більша за Сонце: учені виявили найяскравіший в історії вибух наднової - новини науки та it | УНІАН
14 кві Ліки від коронавірусу - В Бразилії після смертей пацієнтів припинили випробування з лікування COVID-19 високими дозами хлорохіну
14 кві Коронавірус новини - У Німеччині пропонують створити мобільний додаток відстеження COVID-19
13 кві Пандемія коронавірусу: південнокорейські вчені виявили антитіла для нейтралізації COVID-19 - Наука та IT - TCH.ua
13 кві Аполлон-13 - З'явилися нові знімки з борту космічного корабля
13 кві Вчені розробили "розумний унітаз", який здатен діагностувати захворювання на ранніх стадіях - Наука та IT - TCH.ua
13 кві Що відомо про видужання після коронавірусу, а що досі загадка - Наука та IT - TCH.ua
13 кві Коронавірус новини - Друга хвиля пандемії коронавірусу пройде у листопаді – китайські вчені
13 кві Археологи знайшли у Франції давньоримське святилище (фото) - новини науки та it | УНІАН
12 кві Симптомом коронавірусу в чоловіків може бути гострий біль у тестикулах – медики - Наука та IT - TCH.ua
10 кві Фахівці з кіберзахисту розповіли про ознаки злому акаунтів в соцмережах - новини науки та it | УНІАН
Показати ще (2719шт.)
Хороші новини
Пенсіонерам (3)
Фільтр новин за датою: